ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΥΠΠ - 1511541

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

287.343,02€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2015-2016

Κατηγορία έργου
Βιομηχανικά ενεργειακά
Σχετικά με το έργο

Υποστηρικτικές Εργασίες Ταινιοδρόμων Συστημάτων Τέφρας και Εκτέλεση Βοηθητικών Εργασιών στους Παραπάνω χώρους του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.