ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π.Υ.6300003310

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

68.899,27€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2014

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση μη απολήψιμης ποσότητας λιγνίτη της Α’ αυλής σε απολήψιμη θέση της Α’ ή Β’ αυλής του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.