ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2012.010/ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

497.475,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Κατηγορία έργου
Ειδικά έργα
Σχετικά με το έργο

Εκσκαφή, μεταφορά και απόθεση 1000 m3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρονακτική εκσκαφή με αρχαιολογική διευρεύνηση 5.000 m3 στ. αγόνων υλικών, σε περιοχή σωστικής αμασκαφής, στο ορυχείο πεδίου Αμυνταίου σύμφωνα με τις οδηγίες των προϊσταμένων της αρχαιολογικης υπηρεσίας