ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2014.004/ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.895.276,71€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2014

Κατηγορία έργου
Ειδικά έργα
Σχετικά με το έργο

Εκσκαφή αρχαιολογικής διερεύνησης 41.000 m3 στ. αγόνων υλικών με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά, σε περιοχές σωστικών ανασκαφών στο Ορυχείο Πεδίου Αμυνταίου, μεταφορά και απόθεση των υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες των Προϊσταμένων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.