ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2010.005/ΛΚΔΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

443.900,00€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Χρονολογία

2010-2011

Κατηγορία έργου
Έργα εξόρυξης μεταλλείων
Σχετικά με το έργο

Διακίνηση 600.000 m3 χαλαρών αποξεσμάτων από τα συμπλεγματα ταινιοδρόμων Ο.Ν.Π., προς διάφορες θέσεις απόθεσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.