ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

6300006697, 6300005949 & 6300005291

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

131.948,58 €

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2015

Κατηγορία έργου
Βιομηχανικά ενεργειακά
Σχετικά με το έργο

Υποστηρικτικές Εργασίες Ταινιοδρόμων – Συστημάτων Τέφρας Χώρων των Μονάδων και Εκτέλεση Βοηθητικών Εργασιών στους Παραπάνω Χώρους.