Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει το αργότερο στις 16/07/2022.

 

Η εκπροσώπηση της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε., όπως έχει διαμορφωθεί κατόπιν του από 08/07/2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και το οποίο καταχωρήθηκε στις 09/07/2019 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό καταχώρησης 1787828 είναι:

 

  • Ιωσηφίδης Ιωακείμ του Μιχαήλ, Πρόεδρος
  • Ιωσηφίδης Μιχαήλ του Ιωακείμ, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ιωσηφίδου Σταυρούλα – Παρασκευή του Παναγιώτη, Μέλος