Περιβαλλοντική Πολιτική

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική δέσμευση για τη ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζει κάθε δυνατό μέτρο και διαδικασία για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την μεγιστοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών πλευρών στο σύνολο της δραστηριότητας της. Ενστερνιζόμενη πλήρως την εταιρική φιλοσοφία, εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 και έχει υιοθετήσει μια προληπτική προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος, αναθεωρώντας συνεχώς προς το καλύτερο τους στόχους και τους σκοπούς της στρατηγικής της.

 

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας βασίζεται στις εξής αρχές:

  • Συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Περιβαλλοντική εκπαίδευση των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων.
  • Βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης έκτακτων κινδύνων.
  • Μείωση των ποσοτήτων αλλά και της επικινδυνότητας των παραγόμενων αποβλήτων.
  • Ασφαλής χειρισμός και απόρριψη των επικίνδυνα παραγόμενων αποβλήτων.
  • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών.
  • Ενημέρωση του προσωπικού για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας
  • Εδραίωση της έννοιας της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος.

 

Η διοίκηση της εταιρείας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο περιβαλλοντικής διαχείρισης εξασφαλίζουν ότι οι τεκμηριωμένες διαδικασίες του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.