Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πρωταρχικός στόχος του στρατηγικού σχεδίου της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αποτελεί η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες εγγυώνται την ύπαρξη κριτηρίων λειτουργίας που στο επίκεντρό τους έχουν το σεβασμό στον άνθρωπο και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Η προσέγγισή της στην ΕΚΕ ορίζεται από μια σειρά πρωτοβουλιών, με απώτερο σκοπό την αρτιότερη ένταξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων στην κουλτούρα, τις δραστηριότητες και τις επιχειρηματικές αποφάσεις της εταιρείας.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, τόσο μέσα από την επιχειρηματική ηθική και κουλτούρα, όσο και με στοχευμένες δράσεις που στηρίζουν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.  Συνδράμει στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος, παρέχει ευκαιρίες για νέους και νέες και διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαθέτει πλέον δική της τράπεζα αίματος, η οποία είναι στη διάθεση τόσο των εργαζομένων όσο και των οικογενειών τους, όταν και εφόσον χρειαστεί.

 

Για την ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. η ΕΚΕ σημαίνει δέσμευση και υπευθυνότητα απέναντι στο προσωπικό της, στους πελάτες της και την κοινωνία.