31 Μαρ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΟΥ (28/12/2020)

Η εταιρεία μας συμμετείχε στον ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπ’αριθμ. 2020.009/ΛΚΔΜ σύμβαση «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 430.000 Μ3 στ. αγόνων από την περιοχή της εσωτερικής απόθεσης Κυρίου Πεδίου για την κατασκευή και διαμόρφωση των δαπέδων του Τ/Δ11 του κλάδου τέφρας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V» και ανακηρύχθηκε μειοδότρια εταιρεία.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 28/12/2020.