ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΥΠΠ - 1511445

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

726.526,60€

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σε εξέλιξη

Χρονολογία

2014

Κατηγορία έργου
Βιομηχανικά ενεργειακά
Σχετικά με το έργο

Υποστηρικτικές εργασίες στους Βιομηχανικους χώρους του ΑΗΣ Καρδιάς.