ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΥΠΠ - 1511445

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

771.519,33 €

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ολοκληρώθηκε

Χρονολογία

2014-2016

Κατηγορία έργου
Βιομηχανικά ενεργειακά
Σχετικά με το έργο

Υποστηρικτικές εργασίες στους Βιομηχανικους χώρους του ΑΗΣ Καρδιάς.