ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2018.321/ΛΚΔΜ

ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σε εξέλιξη

Χρονολογία

2018

Κατηγορία έργου
Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
Σχετικά με το έργο

Συντηρήσεις – επισκευές – βελτιώσεις του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΚΟΚΠ