Σκοπός της εταιρείας

Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοποί της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε. είναι:

 

  • Η ανάληψη, μελέτη και εκτέλεση εργολαβικώς και υπεργολαβικώς χωματουργικών, λιγνιτικών, οικοδομικών, βιομηχανικών, υδραυλικών, τηλεθερμάνσεις πόλεων, ηλεκτρολογικών, λιμενικών έργων, έργων οδοποιίας, έργων πρασίνου, αναπλάσεις – διαμορφώσεις περιοχών, αναδασώσεις και κάθε συναφές τεχνικό ή μη έργο με συμβάσεις με το δημόσιο, περιφέρειες, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και γενικώς από κάθε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες.
  • Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα η κατασκευή και εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των αναγκαίων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  • Η συμμετοχή σε κάθε είδους κοινοτικά προγράμματα και δημόσιους διαγωνισμούς που σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρείας και την ευόδωση των σκοπών της, με σκοπό την ανάληψη των παραπάνω έργων ως αναδόχου ή υπεργολάβου στο όνομα της ή ως αντιπροσώπου οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού στο όνομα αυτό.
  • Η εν γένει αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού σχετικά με το ανωτέρω αντικείμενο της.