Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει το αργότερο στις 30/06/2021.

 

Η εκπροσώπηση της ΓΑΙΑ Τεχνική Α.Ε., όπως έχει διαμορφωθεί κατόπιν του από 01/07/2016 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και το οποίο καταχωρήθηκε στις 18/07/2016 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΚΑΚ696027 είναι:

 

  • Ιωσηφίδης Μιχαήλ του Ιωακείμ, Πρόεδρος
  • Χαντζάρης Χρήστος του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος
  • Ιωσηφίδου Σταυρούλα – Παρασκευή του Παναγιώτη, Μέλος